תנאי שימוש

 1. עוה"ד יעקב שמסיאן מאשר למשתמשים גישה לאתר ושימוש בתכנים המצויים בו בכפוף לכל התנאים המפורטים להלן. כל שימוש באתר נעשה על תנאי של הסכמת המשתמש לתנאי השימוש באתר.
 2. המידע המצוי באתר הינו כללי ואינפורמטיבי בלבד ואין לראות במידע זה משום חוות דעת מקצועית, יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי.
 3. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי המידע המצוי באתר ו/או נמסר באמצעותו, בכל דרך שהיא, אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי מקצועי, אישי ופרטני, המותאם לכל מקרה ונסיבותיו, אצל עורך דין הבקיא בתחום.
 4. המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי התכנים ו/או המידע שבאתר הינם כלליים וחלקיים בלבד ויתכן כי נפלו בהם טעויות ו/או שגיאות כאלה או אחרות, וכן, כי מעת לעת מתקבלים שינויים בחקיקה ו/או בפסיקה, אשר יש בהם כדי להשפיע על המידע המצוי באתר. עורך דין יעקב שמסיאן אינו מתחייב לעדכן את המידע המצוי באתר לאחר קבלת שינויים כאמור, ולפיכך השימוש בתכנים המצויים באתר הינם על אחריות המשתמש בלבד .
 5. המשתמש מחויב לאמת ולבדוק כל נתון, מידע, תוכן או חישוב שנתקבל בעת השימוש באתר, ואינו רשאי להסתמך עליו.
 6. עורך דין יעקב שמסיאן לא ישא בכל אחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף מכל מין וסוג שהוא אשר יגרם ו/או עלול להיגרם בגין שימוש באתר זה.
 7. המשתמש מצהיר כי הינו מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עו"ד יעקב שמסיאן בכל הנוגע לשימוש בתוכן ו/או במידע הקיים ו/או שיהיה באתר בעתיד.
 8. מובהר בזאת כי עורך דין יעקב שמסיאן אינו מחוייב, בשום מקרה, לענות ו/או להתייחס לשאלות ו/או לפניות שנשלחו לאתר ו/או דרך האתר וכי בעניינים משפטיים לא ניתן ואף לא רצוי לענות על שאלות המשתמשים ללא פירוט של עובדות המקרה.
 9. למען הסר ספק לא ינתן יעוץ משפטי ללא תשלום ו/או דרך האינטרנט ו/או במייל ו/או בטלפון. יעוץ משפטי ינתן אך ורק בפגישה אישית ולאחר עיון ובדיקת החומר.
 10. המשתמש מצהיר בזה כי ידוע לו שעורך הדין יעקב שמסיאן אינו אחראי על ציוד או על תוכנות של המשתמש ולא על כלל השגיאות שיש באתר, במידה ויש.
 11. המשתמש מצהיר כי עורך הדין יעקב שמסיאן אינו אחראי לכל נזק ו/או קילקול לרבות וירוסים שעלולים להגרם כתוצאה משימוש באתר.
 12. עורך הדין יעקב שמסיאן אינו אחראי לאתרים אחרים, אשר ניתן אליהם קישור מאתר זה. השימוש בקישורים הינם באחריות המשתמש בלבד.
 13. כל המידע המצוי באתר זה הינו רכושו הבלעדי של עוה"ד יעקב שמסיאן והינו מוגן בזכויות יוצרים ומכח כל דין. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור, או פרסום, או שימוש מסחרי במידע שבאתר זה, שלא הותרו במפורש אסורים, אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב ע"י עוה"ד שמסיאן.
 14. בעצם הרישום לקבלת ניוז-לטר (Newsletters) ומידע תקופתי המשתמש נותן את הסכמתו כי המידע שמסר בעת ההרשמה ישמר, ובהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008 המשתמש נותן הסכמתו כי עוה"ד יעקב שמסיאן ישלח לכתובת הדוא"ל של המשתמש ניוז-לטר בנושאי מקרקעין ומיסוי מקרקעין. המשתמש מסכים וידוע לו כי הודעות ומבזקים אלה עשויים להוות ו/או לכלול דבר פרסומת.
 15. עצם השימוש באתר כפוף לכל האמור בתנאי השימוש וייחשב כהסכמה לתנאי השימוש.
 16. האמור בתנאי שימוש זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, אך מופנה לנשים וגברים כאחד.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

ניתן להשאיר פרטים ונתקשר:עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google