החל מיום 1.9.12 המע"מ עלה ל 17%

החל מיום 1.9.2012 עלה שיעור המע"מ ב- 1% מ- 16% ל- 17%.

המע"מ יחול על כל עסקה אשר מועד החיוב במס בגינה חל החל מיום 01.09.2012.

לעניין חיוב במע"מ בעסקאות מכירת מקרקעין חלות ההוראות הבאות:

סעיף 28(א). לחוק מס ערך מוסף (תשל"ו – 1975) קובע כי -

"בעסקת מקרקעין חל החיוב במס עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו, או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין, לפי המוקדם"

סעיף 29 לחוק קובע כי -

"בעסקה שסעיף 28 חל עליה ובסוג עסקאות אחרות שקבע שר האוצר – אם שילמו סכומים כל שהם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם כאמור, בעת תשלומו;"

לעניין חייוב במע"מ בעסקאות השכרת מקרקעין, הרי שעסקאות אלה נחשבות כעסקאות על בסיס מזומן שבהם מועד החיוב במס יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל.

בעסקאות השכרת נכסים מתמשכות (בעסקה שבה התשלום מתבצע למשל כל תקופה קצובה) יחול המע"מ לפי מועד התשלום, תשלומים שבוצעו לפני 1.9.12 חוייבו במע"מ של 16% ואילו תשלומים שיבוצעו מה 1.9.12 והלאה יחוייבו ב 17%.

לפרטים נוספים, נא ראו הנחיות במסמך ההבהרות של רשות המיסים המצורף כאן.

יצירת קשר עם משרדנו

רח' רוגוזין 3, אשדוד
טלפון: 077-5150081

הרשמו לקבלת טיפים
ועדכוני נדל"ן!
מייל
שם

עקבו אחרינו ברשת:

youtube facebook twitter google